PRONOUNS ( ZAMİRLER )

PRONOUNS  ( ZAMİRLER )

1. List of pronouns : Zamirlerin listesi

Aşağıdaki tabloyu dikkatle inceleyelim. Kelimelerin Türkçe karşılıkları sadece 1. şahıslar için verilmiştir. Diğer şahıslar için siz kendiniz bulabilirsiniz.

Subject Pronouns Object Pronouns Possessive Adjective Possessive Pronouns Reflexive Pronouns
özne durumunda zamir nesne durumunda zamir iyelik sıfatı iyelik zamiri dönüşümlü zamiri
( Ben ) ( Beni, bana) (Benim ) benimki kendim
I me my mine myself
You you your yours yourself (tekil)
yourselves (çoğul)
We us our ours ourselves
They them their theirs themselves
He him his his himself
She her her hers herself
It it its its itself
Ahmet Ahmet Ahmet’s Ahmet’s himself
Ayşe Ayşe Ayşe’s Ayşe’s herself

1. “You” hem (sen) hem de (siz) ve de ( seni, sana) ve ( sizi, size) anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla yourself (kendin), yourselves ( kendiniz ) demektir.
2. “his” hem ( onun) hem de (onunki) manasındadır.


3. “her” hem ( onu, ona) hem de (onun) manasındadır.

2. Subject and object pronouns

Zamirlerin cümle içinde özne ve nesne olarak kullanılmaları

I saw him and he saw me. Ben onu gördüm ve o beni gördü.
You saw her and she saw you. Sen onu gördün ve o seni gördü.
We saw them and they saw us. Biz onları gördük ve onlar bizi gördüler.
You saw it and it saw you. Siz onu gördünüz ve o sizi gördü.
Ayşe saw Ahmet and Ahmet saw Ayşe. Ayşe Ahmet’i gördü ve Ahmet Ayşe’yi gördü.

3. Possessive adjectives and pronouns: İyelik sıfatları ve zamirler

Benim, senin, vb. türden olan iyelik sıfatlarından sonra mutlaka isim gelmesi gerekmektedir. Fakat benimki, seninki vb. türden olan iyelik zamirlerinden sonra kesinlikle isim gelmez.

My book is this. This book is mine. Benim kitabım bu. Bu kitap benimki.
Your book is this. This book is yours. Senin kitabın bu. Bu kitap seninki.
Our book is this. This book is ours. Bizim kitabımız bu. Bu kitap bizimki
Their book is this. This book is theirs. Onların kitabı bu. Bu kitap onlarınki.
His book is this. This book is his. Onun kitabı bu. Bu kitap onunki.
Her book is this. This book is hers. Onun kitabı bu. Bu kitap onunki.
Its book is this. This book is its. Onun kitabı bu. Bu kitap onunki.
Ahmet’s book is this. This book is Ahmet’s. Ahmet’in kitabı bu. Bu kitap Ahmet’inki
Ayşe’s book is this. This book is Ayşe’s. Ayşe’nin kitabı bu. Bu kitap Ayşa’ninki.

4. Genitive s and of : Sahiplik bildiren “s” ve “of”

‘s ve of un (nin, nın) olarak kullanılması

 • Normalde isim kişi ya da hayvan ismi ise ‘s kullanılır. Fakat eşya isimleri ile  …. of … kullanılır.

Mahmut’s hair is very long. Mahmut’un saçı çok uzun.
The student’s trousers are green. Talebenin pantolonu yeşil.
He has lost the dog’s bone. Köpeğin kemiğini kaybetti.

 • Bazen eşya isimleri ile de ‘s kullanılır. Fakat eşyalarda … of… kullanmak daha emniyetli olur. Tekil isimlerden sonra ‘s kullanılır. Çoğul isimlerden sonra ( ki s ile bitmeli) sadece yukarıdan virgül (‘) kullanılır.

My brother’s room is next to mine. Kardeşimin odası benimkine bitişik.
My brothers’ room is next to mine. Kardeşlerimin odası benimkine bitişik.

 • Düzensiz çoğul isimler yani son harfi s olmayan isimler; normal ‘s ile kullanılır.

The children’s room is next to mine. Çocukların odası benimkine bitişik.

 • Birden fazla isim bulunduğu zaman en son isme ‘s eklenir.

His mother and father’s marriage will come to an end after the trial. Mahkemeden sonra anne ve babasının evliliği son bulacak.
Mr and Mrs Brown’s house is near ours.  Bay ve Bayan Brown’un evi bizimkine yakındır.

 • Zaman bildiren kelimelerden sonra eğer son harfi s olan zaman kelimeleri ise sadece yukarıdan virgül (‘) kullanılır.

She wants to read today’s paper. Bugünün gazetesini okumak istiyor.
This Sunday’s pary will be in my house. Bu Pazar’ın partisi benim evimde olacak.
Everybody needs eight hours’ sleep. Herkesin sekiz saatlik uykuya ihtiyacı vardır.

 • Grup veya organizasyon isimlerine de ‘s eklenebilir. Fakat … of … ile de yapmak mümkündür.

The director of the school is a man. Okulun müdürü erkektir.
The company’s director is a woman. Şirketin müdürü erkektir.
People don’t like the government’s new economic project. Halk hükümetin yeni ekonomi projesini beğenmiyor.

 • “Benim bir arkadaşım”, “onun bir fikri” gibi ibarelerin söylenmesine dikkat etmek gerekir. ( a friend of me/you/him-her/them/us) diyemiyoruz. Bunun yerine mine, yours, his, hers, theirs, ours kelimelerini kullanıyoruz.

His father has gone to Antalya with some friends of his. Babası birkaç arkadaşıyla Antalya’ya gitti.
A friend of mine is coming to visit us tomorrow. Yarın bir arkadaşım bizi ziyarete geliyor.
They don’t want to live in the same building with a few neighbours of their parents. Anne babalarının birkaç komşusuyla aynı binada oturmak istemiyorlar.

5. Reflexive pronouns : Dönüşümlü zamirler

Bir cümlenin öznesi ve nesnesi aynı şahıs olduğu zaman nesne olan kelime dönüşümlü ( myself, himself vb ) olur.

I am looking at myself in the mirror. Aynada kendime bakıyorum.
You are looking at yourself in the mirror. Aynada kendine bakıyorsun.
You are looking at yourselves in the mirror. Aynada kendinize bakıyorsunuz.
We are looking at ourselves in the mirror. Aynada kendimize bakıyoruz.
They are looking at themselves in the mirror. Aynada kendilerine bakıyorlar.
He is looking at himself in the mirror. Aynada kendisine bakıyor.
She is looking at herself in the mirror. Aynada kendisine bakıyor.
It is looking at itself in the mirror. Aynada kendisine bakıyor.

on my / your / our / their / his / her / its own = by myself / yourself / yourselves / ourselves / themselves / himself / herself / itself

They went on holiday on their own.
They went on holiday by themselves. Tatile kendi başlarına gittiler.

I always do my homework on my own.
I always do my homework by myself. Ödevimi daime kendim yaparım.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (51 votes cast)
PRONOUNS ( ZAMİRLER ), 8.5 out of 10 based on 51 ratings

You may also like...

2 Responses

 1. sümeyra says:

  bole olmayabilirdi

 2. ayşe says:

  ya iyelik sıfat ve zamirlerinden daha ayrıntılı bahsederseniz çook çokkk çok seviniceğim yinede çok güzel olmuş emeği geçenlere tşk ama ya lütfen iyelik sıfat ve zamirlerinden biraz daha bahsedin…

Yorum Yapabilirsiniz

%d bloggers like this: